Columns

NOODWEG

Hoewel we in Nederland een wijd vertakt wegenstelsel hebben, zijn er nog steeds woningen, bedrijfsgebouwen, landerijen, percelen bos en natuurgebieden, die geen directe aansluiting op de openbare weg hebben.
Aangezien van die eigenaren niet verlangd mag worden, dat zij hun erf uitsluitend per helikopter kunnen bereiken, heeft de wetgever daarvoor een passende regeling getroffen.
De eigenaar van een erf, dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg, kan van de eigenaren van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf vorderen, tegen vooraf te betalen of te verzekeren vergoeding van de schade die hun door de noodweg wordt veroorzaakt.
Bij de aanwijzing van de noodweg wordt rekening gehouden met het belang van het ingesloten erf, dat langs die weg de openbare weg zo snel mogelijk kan worden bereikt en met het belang van de eigenaar van het bezwaarde erf, om zo weinig mogelijk overlast van die weg te ondervinden.
U zult begrijpen, dat het vorenstaande recht een zeer ingrijpend karakter heeft, aangezien het blijvend van aard is en er dus gedurende langere tijd een deel van het erf van de buurman wordt bezwaard met dit recht. Het stuk grond waarop de noodweg is gelegen, kan niet door de eigenaar zelf worden gebruikt. Deze aantasting van het eigendomsrecht maakt, dat het recht met een groot aantal waarborgen is omkleed. Wil men aanspraak kunnen maken op een noodweg, dient het eigen erf dusdanig geïsoleerd te liggen, dat het geen toegang heeft tot de openbare weg.
Is deze situatie eenmaal vastgesteld, dan bepalen de buren in onderling overleg waar de weg komt te liggen. Tevens dienen zij samen een bedrag aan schadevergoeding vast te stellen. Door de aanleg van de noodweg wordt het erf van de buurman immers minder waard. De betaling van de schadevergoeding kan ineens plaatsvinden, maar ook in gedeelten.
Zodra het geïsoleerde erf een eigen aansluiting op de openbare weg krijgt, vervalt de noodzaak voor het hebben van een noodweg en kan deze weer worden verwijderd en dient het terrein van de buurman in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
Als gevolg van het al dan niet recht hebben op een noodweg is al menig burenruzie ontstaan. Dit soort twisten kan worden voorkomen, indien de buren de problemen tijdig onderkennen en de zaak in onderling overleg, bij voorkeur samen met een notaris gaan regelen.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?