Columns

~~IS EEN TESTAMENT NOG NODIG?

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 leven veel mensen in de veronderstelling, dat het maken van een testament niet meer nodig is.
In de wet is immers geregeld hoe de nalatenschap vererft en wie aanspraak kan maken op de eigendom van de goederen.
Toch biedt deze regeling niet voor alle situaties een passende oplossing en zijn een aantal zaken niet geregeld.
Een van de kwesties, die niet is geregeld, zijn de kinderen uit verschillende huwelijken. Nalatenschappen vererven in beginsel via de bloedbanden. Stiefkinderen vallen hier niet onder en zullen bij testament in de verdeling dienen te worden betrokken.
Verder leeft bij ouders de angst, dat het huwelijk van de kinderen door echtscheiding wordt ontbonden en dat de nalatenschap met de schoonzoon of schoondochter gedeeld moet worden. Dit is een reëel risico, dat eenvoudig door het maken van een testament kan worden voorkomen.
Indien u komt te overlijden met achterlating van een of meer minderjarige kinderen is er in de wet geen regeling opgenomen, die bepaalt waar de kinderen naartoe gaan wanneer de langstlevende komt te overlijden. Veelal zal de rechter hier een oordeel over moeten geven, die zich laat informeren door de Raad van de Kinderbescherming. Wilt u dit voorkomen, kan in het testament een voogd worden benoemd.
Tenslotte nog het probleem van de meerderjarigheid. Zoals u weet zijn kinderen op hun 18 meerderjarig. Niet alle kinderen zullen alsdan met het oordeel des onderscheids kunnen handelen. De kans bestaat, dat een deel van de nalatenschap opgaat aan niet gewenste uitgaven. Om dit risico te pareren, kunt u de goederen van uw kinderen onder testamentair bewind stellen.
Uit het vorenstaande blijkt, dat ondanks de invoering van het nieuwe erfrecht er nog voldoende redenen zijn om toch een testament te maken. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw notaris.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft zich dit ook gerealiseerd en is een publiekscampagne gestat; “Wat is uw testamentmoment” Op de website www.testamentmoment.nl kunt u zelf raadpleging of een testament in uw situatie gewenst is.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?