Columns

~~HET APPARTEMENTSRECHT

Nederland is een klein land waar relatief veel mensen wonen. Het is gezien het ruimtegebrek onmogelijk, om al deze mensen onder te brengen in een eengezinswoning met een ruime tuin. Om toch ieder een dak boven het hoofd te kunnen geven is men eerder gestart met het stapelen van huizen. Dit stapelen leverde een juridisch probleem op, aangezien de eigenaar van grond tevens gezien moet worden als eigenaar van alles wat op die grond is gebouw. Lang is gezocht naar een passende juridische constructie voor dit fenomeen, met als resultaat het appartementsrecht.
Een appartementsrecht draagt in beginsel twee elementen in zich:
1. Aan de ene kant is men eigenaar van het gebouw. Niet alleen, maar tezamen met de andere gebruikers van het gebouw.
2. Aan de andere kant heeft men het exclusieve recht, om een bepaald gedeelte van het gebouw met uitsluiting van anderen te gebruiken. Zeg maar de ruimte achter de voordeur.
Er zijn dus meerdere mensen die gezamenlijke rechten hebben ten aanzien van het gebouw en het gebruik daarvan. Om een in ander in juiste banen te leiden is het van belang, dat hierover tussen de gerechtigden afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de akte van splitsing in appartementsrechten, waarin tevens een reglement van toepassing wordt verklaard. In dit reglement wordt aangegeven tot welke breukdelen men in het gebouw is gerechtigd. Deze breukdelen dienen in beginsel gelijk te zijn, tenzij in de akte gefundeerd een andere verhouding wordt vermeld, bijvoorbeeld omdat de oppervlaktes van de verschillende wooneenheden niet gelijk zijn, de ligging erg verschillend is (penthouse) of omdat er een duidelijk prijsverschil zit tussen de appartementsrechten.
Deze breukdelen zijn niet alleen van belang voor wat betreft de eigendom, maar vormen tevens de basis voor het deel waarin men dient bij te dragen aan het verplicht aan te houden reservefonds. Vanuit dit fonds dienen toekomstige uitgaven van onderhoud, herstel en vernieuwing te worden voldaan.
Verder worden in het reglement de afspraken vastgelegd, zoals die gelden binnen de vereniging van eigenaars. Van deze vereniging zijn alle appartementseigenaren verplicht lid. Om de zaak financieel op orde te houden wordt jaarlijks door de administrateur een begroting opgesteld, op grond waarvan dan de jaarlijkse bijdragen worden bepaald.
Mocht u nu in een appartementengebouw woonachtig zijn en vragen hebben, dan kunt u die altijd aan uw notaris voorleggen.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG