Columns

SPRAAKVERWARRING

In mijn praktijk als notaris loop ik er tegen aan dat cliënten juridische begrippen door elkaar halen.
Zo bestaat er verschil van inzicht over het levenstestament en een “gewoon” testament en worden de begrippen notarieel verleden samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap door elkaar gehaald.
Een levenstestament laat zich het beste omschrijven als een uitgebreide volmacht met een aantal extra’s. Het belangrijkste doel van de volmacht is om bevoegdheden, die iemand zelf heeft, waarbij gedacht kan worden aan de aan-/verkoop van een woning, het afsluiten van een hypothecaire geldlening en het openen en beheren van een bankrekening, over te hevelen naar een persoon die men vertrouwt, als men als gevolg van een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer zelf in staat is, om die handelingen zelf te verrichten. Meestal komen als gevolmachtigde(n) in beeld de echtgenote en/of de kinderen. Vaak wordt deze volmacht aangevuld, met een aantal medische verklaringen, zodat de gevolmachtigde ook beslissingen mag nemen over het starten, voortzetten of beëindigen van een geneeskundige behandeling. Belangrijkste kenmerk van deze volmacht is, dat zij eindigt bij het overlijden van de volmachtgever. Om dit probleem te takkelen, zou tevens een testament gemaakt kunnen worden, die werkt vanaf het moment van overlijden, waarin de gevolmachtigde, dan tot executeer wordt benoemd, zodat hij ook na het overlijden van de gevolmachtigde, diens belangen kan blijven behartigen.

Een relatie tussen twee personen kan op verschilden manieren worden bevestigd. Men kan een huwelijk sluiten of men kan gaan samenwonen.
Bij een huwelijk ontstaat van rechtswege een beperkte gemeenschap van goederen.
Bij samenwoning blijft ieder eigenaar van de eigen goederen. Wel is het gebruikelijk, om een aantal afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract. Dit laatste is geheel iets anders dan een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap wordt, net als een huwelijk, voortrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijk stand en heeft ook dezelfde gevolgen als een huwelijk, zodat ook bij een geregistreerd partnerschap een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat.

Mocht u twijfelen over de aard van de door u vast te leggen wensen of afspraken kunt u uw notaris raadplegen.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen.»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?
»Clintenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat